Erradicación de Especies Invasoras

Unha especie exótica invasora (EEI) defínese como:

"Aquela que se introduce ou establece nun ecosistema ou hábitat natural ou seminatural e que é un axente de cambio e ameaza para a diversidade biolóxica nativa, ben sexa polo seu comportamento invasor ou polo risco de contaminación xenética".

Segundo algún punto de vista, unha especie invasora é sempre unha especie alóctona introducida, e nunca unha especie autóctona dese hábitat (se unha especie autóctona tivese unha proliferación alta nunha determinada área, poderiamos falar de expansiva pero nunca invasora (cf. "invasiva").

A Oficina de Medio Ambiente da Universidade de Vigo é o órgano encargado da planificación e xestión da erradicación de especies invasoras, xa que nalgunhas zonas do campus existe afección por parte de especies exóticas de carácter invasor que se presentan como un axente de cambio e ameaza, tanto de vexetación coma de fauna.

É fundamental a participación de voluntariado que colabore nas tarefas de control e erradicación de especies invasoras dos campus, así como a colaboración da Unidade de Xardinería e Paisaxismo da UVigo, sendo moi importante os protocolos de actuación en cada caso:

  • Evitar o efecto "pisoteo" sobre outras especies autóctonas presentes.
  • Limpeza de maquinara e apeiros para non estender propágulos ou sementes.
  • Evitar o uso indiscriminado de fitotóxicos.

Por iso, queremos agradecer toda esta participación activa e útil que vén colaborando coa OMA na erradicación destas especies invasoras.

Problemática das especies invasoras

En primeiro lugar, a presenza de especies invasoras supón un problema de transformación dos ecosistemas. Isto débese a que aumenta a competencia entre especies para conseguir os recursos tróficos e o espazo. Ademais, as especies invasoras alteran a estrutura das comunidades tróficas que se ven obrigadas a tratar de adaptarse ás novas especies. As especies invasoras favorecen tamén o cambio no medio físico e modifican o hábitat no que se hospedan.

En segundo lugar, prodúcense danos socioecómicos considerables. Por unha banda, provócase unha perda de funcións do capital natural debido aos danos no terreo, a imposibilidade de pastoreo, a perda de especies propias para o consumo humano (pesca, agricultura), etc. Por outro banda, a aparición de especies invasoras nos campus supón o aumento do esforzo para a súa erradicación e xestión (custos e man de obra necesaria). Segundo unha análise do impacto económico de 125 especies invasoras en Europa (Kettunen et al. 2008), estímase que o custo real derivado de danos na loita contra as especies invasoras alcanza os 9.600.000 € cada ano.

En terceiro lugar, as especies invasoras poden implicar problemas de toxicidade e saúde nas persoas. Especies como o visón americano (Neovison vison) actúan como vectores de enfermidades e parasitos. Outras especies como o estramonio (Datura stramonium) presenta riscos de toxicidade debido á produción de sustancias tóxicas que emprega como mecanismo de defensa. Especies como a mimosa (Acacia dealbata) e outras cunha alta produción de pole, favorecen a aparición e propagación de alerxias entre a poboación.


Erradicación de canaveiras
Campaña (2021) de erradicación de Arundo donax

Vexetación Invasora
no Campus de Vigo

Fauna Invasora no Campus de Vigo