Erradicación de Especies Invasoras

A Oficina de Medio Ambiente da Universidade de Vigo é o órgano encargado da erradicación de especies invasoras exóticas.

Nalgunhas zonas do campus existe afección por parte de especies exóticas de carácter invasor, tanto de flora coma de fauna. Entre as especies de flora máis salientables correspondentes a este tipo, no campus aparecen acacia negra (Acacia melanoxylon), mimosa (Acacia dealbata), robinia (Robinia pseudoacacia) e outras pertencentes ao xénero Oenothera. No tocante a especies faunísticas, destacan o caranguexo americano (Procambarus clarkii) na Lagoa de Humanidades, acompañado por outras especies con este mesmo carácter invasor, como son as carpas (Cyprinus carpio), carpíns (Carassius carassius) e tartarugas da Florida (Trachemys scripta elegans), das que se sospeita que a súa introdución é produto dunha solta non autorizada por parte dalgún usuario do campus.

Queremos agradecer a participación activa e útil do voluntariado que vén colaborando coa OMA na erradicación destas especies invasoras.

Caranguexo Americano

Caranguexo Americano
Nasa para o Caranguexo Americano