Erradicación de Especies Invasoras

Unha EEI (especie exótica invasora) defínese como:

"Aquela que se introduce ou establece nun ecosistema ou hábitat natural ou seminatural e que é un axente de cambio e ameaza para a diversidade biolóxica nativa, ben sexa polo seu comportamento invasor ou polo risco de contaminación xenética".

A Oficina de Medio Ambiente da Universidade de Vigo é o órgano encargado da erradicación de EEI, xa que nalgunhas zonas do campus existe afección por parte de especies exóticas de carácter invasor que se presentan como un axente de cambio e ameaza, tanto de vexetación coma de fauna.

É fundamental a participación de voluntarios que colaboren nas tarefas de control e erradicación de EEI do campus. Por iso, queremos agradecer a participación activa e útil do voluntariado que vén colaborando coa OMA na erradicación destas especies invasoras.

Problemática das EEI


En primeiro lugar, a presenza de EEI supón un problema de transformación dos ecosistemas. Isto débese a que aumenta a competencia entre especies para conseguir os recursos tróficos e o espacio. Ademáis, as EEI alteran a estructura das comunidades tróficas que deberán tratar de adaptarse ás novas especies. Por último, as EEI favorecen o cambio no medio físico e modifican o hábitat no que se hospedan.

En segundo lugar, prodúcense danos socioecómicos considerables. Por un lado, prodúcese unha perda de funcións do capital natural debido aos danos no terreo, a imposibilidade de pastoreo, a perda de especies para consumo humano (pesca, agricultura), etc. Por outro lado, a aparición de EEI no campus supón o aumento da man de obra necesaria para a súa xestión. Segundo unha recente análise do impacto económico de 125 EEI en Europa (Kettunen et al. 2008), estímase que o custo real derivado de danos na loita contra as especies invasoras alcanzan os 9 600 millóns de euros cada ano.

En terceiro lugar, as EEI poden implicar problemas de toxicidade e saúde nas persoas. Especies como a visón americano (Neovison vison) actúan como vectores de enfermidades e parasitos. Outras especies como o estramonio (Datura stramonium) presenta riscos de toxicidade debido á fabricación de sustancias tóxicas que emplea como mecanismo de defensa. Por último, especies como a mimosa (Acacia dealbata) favorecen a aparición e propagación de alerxias entre a poboación.

Vexetación Invasora no Campus de Vigo

Fauna Invasora no Campus de Vigo