Cambio Climático

O cambio climático é o cambio no patrón meteorolóxico máis probable durante un periodo de tempo prolongado. O cambio climático actual consiste no quecemento do planeta a escala global, por mor do aumento da concentración de gases de efecto invernadoiro (GEI) na atmosfera. Os GEI son gases capaces de absorber e de emitir radiación térmica no intervalo infravermello e, polo tanto, de impedir que esta se escape cara o espazo. Para medir o cambio na cantidade de energía que chega á superficie da Terra, emprégase o concepto de forzamento radioactivo. O forzamento radioactivo representa o cambio na cantidade de fluxo neto de enerxía radioactiva que acada a superficie da Terra (medindo dita enerxía no borde superior da troposfera, a uns 12.000 m sobre o nivel do mar) debido a cada un dos gases. Mídese en W/m2 e serve para entender e cuantificar o quecemento global do planeta. Unha vez que estes valores se coñecen, é posible cuantificar e establecer unha relación directa entre o aumento da temperatura global e a presenza de cada gas na atmosfera.

Para calcular o Cambio Climático global, aplícase o modelo da Universidade de Berna, empregado polo International Panel of Climate Change (IPCC) no seu informe do ano 2007, o cal establécese como modelo común dentro de marco da Unión Europea. Neste modelo defínese o Potencial de Quecemento Global (GWP, Global Warming Potential). O GWP representa a calor que pode atrapar un gas de efecto invernadoiro en relación cun gas de referencia. Aceptando como gas de referencia ao CO2, o GWP do CO2 é 1. O GWP calcúlase en función do forzamento radioactivo, do espectro de absorción e do tempo de permanencia na atmosfera de cada gas. Ademais, pódese calcular o GWP para 20 anos de permanencia de cada gas na atmosfera, para 100 ou para 500 anos. No modelo aceptado pola Unión Europea considérase o GWP100, é dicir, o Potencial de Quecemento Global calculado para 100 anos de presenza do gas na atmosfera.

O cambio climático actual débese ao aumento da temperatura media global do planeta. Un aumento na temperatura media global do planeta, presenta serios problemas. A continuación lístanse os máis significativos dos coñecidos na actualidade:

• Aumento das temperaturas promedio e das temperaturas extremas
• Aumento da aparición de fenómenos meteorolóxicos extremos
Desxeo dos polos
• Aumento do nivel do mar
Acidificación dos océanos
Cambios nas condicións abióticas dos ecosistemas

Cambio Climático - OMA

Dende a Oficina de Medio Ambiente da Universidad de Vigo trabállase para reducir a pegada de carbono e a pegada ecolóxica, medidas que serven para analizar o impacto ambiental da Universidade e estudar cal é a aportación da Universidade ao cambio climático global.

A través de diferentes plans e iniciativas promovidas dende a Oficina de Medio Ambiente, e en colaboración con distintos órganos da Universidade, foi posible reducir a pegada de carbono da Universidade en máis dun 13% dende o ano 2009, mantendo dende entón unha tendencia constante de redución.