GRUVI - OMA

GRUVI

ende o ano 2006 a OMA participa de cheo no Programa de Voluntariado GRUVI (Grupo de Reciclaxe Informática da Universidade de Vigo), que se encarga de recuperar equipos informáticos da UVIGO para doalos, con software libre, a entidades sociais.

Acceder a súa Web

Sobre o GRUVI

Na Universidade de Vigo (UVIGO) prodúcense, entre outros, unha serie de residuos considerados "chatarra electrónica" e compoñentes electrónicos desbotados, dos que hai por parte da universidade o compromiso da súa xestión adecuada, atendendo ao R.D. 208/2005 sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos (RAEEs).

Para a súa xestión adecuada, existe na UVIGO un procedemento de actuación no que se solicita aos Servizos Informáticos da UVIGO a revisión e acreditación de que os aparellos que se queren desbotar cumpren o requisito de estaren obsoletos ou avariados. Con esta acreditación tramítase, a través do Servizo de Patrimonio da UVIGO, a baixa dos equipos no inventario patrimonial da universidade, quen emite confirmación definitiva da baixa.

Unha vez resoltos os dous aspectos sinalados (requisitos obrigatorios), os posuidores dos equipos (departamentos, oficinas, conserxarías, etc.) poden devolvelos aos provedores de equipos novos canda a súa compra (promovendo a súa retornabilidade). A xestión deste tipo de material desbotado está sufragada con esta nova compra (sistema integrado de xestión segundo R.D. 208/2005 RAEEs). A factura dos novos equipos inclúe xa o custo, en número equivalente, da xestión dos equipos vellos retirados. Por iso, se o usuario compra equipos novos, ten dereito a que o provedor llos retire sen custo, en número equivalente. Ademais de recollelos, o provedor está obrigado a darlles unha xestión axeitada.

Noutros casos, por diversos motivos (se non existise compra de equipos novos, se houbese desfase entre compra de equipo novo e xestión de equipo desbotado, etc.), os posuidores dos equipos pódenlle solicitar á Oficina de Medio Ambiente (OMA) da UVIGO a súa retirada.

Nese momento, a OMA ponse en contacto co Gruvi (Grupo de reciclaxe informática da UVIGO) para que tódolos equipos descartados sexan revisados in situ. Selecciónanse aqueles dos que é posible o seu aproveitamento ou a recuperación dalgún dos seus compoñentes. Os equipos potencialmente "válidos e reutilizables" recóllense e trasládanse dende os distintos centros produtores ata o taller do Gruvi.

O Gruvi foi constituído no ano 2006, e está formado por persoal que participa na UVIGO a través dun programa de voluntariado convocado polo Siope (Servizo de Información, Orientación e Promoción do Estudante). A escolla destes voluntarios faise en función das súa experiencia e coñecementos en equipos informáticos e reparación de equipos electrónicos. Tamén conforman este equipo persoas con interese e coñecementos incipientes sobre estes temas, con intención de amplialos, asemade que colaboran no aproveitamento deste tipo de material.

Se é o caso, o material seleccionado polo Gruvi para o seu aproveitamento é reparado, e con todo o material obtido móntanse equipos novos: PCs, impresoras, escáneres, pantallas, ratos, teclados, etc.

Os traballos do Gruvi son supervisados pola OMA e os Servizos Informáticos da UVIGO, con quen traballan en estreita colaboración. Os equipos recuperados prepáranse para o seu uso inmediato, para o cal se lles instala software libre gratuíto, de acordo coas decisións dos Servizos Informáticos da UVIGO, tendo en conta as consideracións do persoal adscrito ó Gruvi.

Os equipos informáticos "recuperados", aínda que non son de última xeración, ofrécense a través de convocatorias anuais entre entidades sociais e institución sen ánimo de lucro que teñan interese en aproveitalos, ao non requiriren grandes esixencias para o uso ó que van ser destinados.

As convocatorias anuais de doazón son organizadas polo Siope e son de carácter público. Os criterios de adxudicación dos equipos recuperados son elaborados por unha comisión creada para o efecto (con posibles representantes da OMA, vicerreitoría de Extensión Universitaria, vicerreitoría de Planificación, Servizos informáticos, Gruvi, etc.) quen resolve e decide as entidades ás que se doarán.
[Na última convocatoria do ano 2014 recuperáronse 348 equipos informáticos e compoñentes, que se repartiron entre unhas 30 institucións con fins sociais. Algunhas destas entidades corresponden a proxectos internacionais de cooperación co Senegal e o Sáhara].

Por regra xeral só se recollen e recuperan equipos informáticos procedentes da UVIGO. En casos extraordinarios, sempre que se dispoña de espazo e persoal suficiente, e existise necesidade e interese pola carencia de determinados compoñentes informáticos altamente "valorizables", os servizos de recuperación informática da UVIGO poden decidir recibir material informático desbotado de entidades externas.

Tratarase de seguir a trazabilidade dos equipos recuperados, con vistas a evitar destinos ou usos inadecuados ou de carácter lucrativo. Vixiarase tamén que os equipos adxudicados ás distintas entidades beneficiarias das convocatorias públicas, non se desboten ao pouco de recibilos, e acaben constituíndose en nova fonte de residuos.

O resto dos equipos e material informático desbotado e descartado definitivamente, do que non é posible o seu aproveitamento, é recollido e tratado a través dun xestor autorizado. Este, en colaboración coa OMA, encárgase da recollida nos 3 campus da UVIGO, sen custo para a universidade.
[No ano 2015 a UVIGO xestionou como RAEE case 750 equipos vellos inutilizables (máis de 4.400 kg).Os materiais que compoñen estes residuos (plásticos, metais, metais nobres, etc.) son aproveitados polo xestor autorizado para a súa reciclaxe].