Residuos Perigosos (RPs) - OMA

A Oficina de Medio Ambiente da Universidade de Vigo é o órgano encargado da xestión dos Residuos Perigosos xerados na Universidade de Vigo. Aínda así, os produtores son responsables dos residuos que xeren, tanto do derivado da segregación incorrecta e almacenaxe inadecuada antes da recollida, como dos contratempos que xurdan por falsidade de datos.

No seguinete gráfico pódese ver a evolución da cantidade de RPs xestionados dende a OMA.

Enlaces