Residuos Perigosos (RPs) - OMA

Residuos Perigosos (RPs) - OMA

A Oficina de Medio Ambiente da Universidade de Vigo é o órgano encargado da xestión dos Residuos Perigosos xerados na Universidade de Vigo. Aínda así, os produtores son responsables dos residuos que xeren, tanto do derivado da segregación incorrecta e almacenaxe inadecuada antes da recollida, como dos contratempos que xurdan por falsidade de datos.

No seguinete gráfico pódese ver a evolución da cantidade de RPs xestionados dende a OMA.

Enlaces

Certificación de substancias Químicas Perigosas

Tralos trámites realizados dende a OMA, poñendo ao día os expedientes dos departamentos implicados, conseguiuse con data do 11/01/2001, o certificado de inscrición no rexistro xeral de operadores de substancias químicas catalogadas susceptibles de desvío para a fabricación ilícita de estupefacientes e substancias psicotrópicas (categorías 1 e 2 do anexo I da lei 3/96, modificada polo R.D. 559/2001). Esta certificación de inscrición terá vixencia en tanto dure a actividade desta universidade.

Con data 07/06/2001 foi concedida a licenza de actividade con substancias químicas catalogadas para a actividade de transformación dos departamentos que o solicitaron.

A OMA facilitou copia compulsada do certificado de inscrición e da licenza de actividade, se é o caso, a tódolos departamentos que comunicaron o emprego destas substancias. As empresas fornecedoras de substancias químicas catalogadas solicitaranlles ós laboratorios manipuladores destes produtos, a presentación da copia do certificado e da licenza de actividade cada vez que se lles faga unha compra.

Normativa vixente
  • LEI 3/1996
  • R.D. 865/1997
  • R.D. 559/2001
  • Lexislación española sobre drogas
  • Reglamento CE 273/2004 sobre precursores de drogas
  • Lei 4/2009, de control de precursores de drogas